Vad är adhd?

Attention Deficit Hyperactivity Disorder ( adhd ) är en av de vanligaste neuropsykiatriska sjukdomarna hos barn och kan fortsätta genom tonåren och in i vuxenlivet. Symtomen omfattar svårighet med uppmärksamhet, impulsuvitet och hyperaktivitet ( överaktivitet ). Dessa symtom kan göra det svårt för ett barn med adhd att lyckas i skolan, umgås med andra barn eller vuxna, samt att avsluta uppgifter i hemmet.

Hjärnavbildningsstudier har visat att, hos ungdomar med adhd mognar hjärnan normalt men i genomsnitt ca 3 år senare än hos andra barn. Fördröjningen är mest uttalad i hjärnregioner som är involverade i tänkande, uppmärksamhet och planering. Nyare studier har funnit att det yttersta skiktet av hjärnan, hjärnbarken , visar fördröjd mognad. Samt att en hjärnstruktur som är viktig för korrekt kommunikation mellan de två halvorna av hjärnan visar en onormal tillväxt. Dessa fördröjningar och förändringar tros ligga bakom det kännetecknande symtomen på adhd och hjälper till att förklara hur sjukdomen utvecklas.

Behandlingar kan lindra många symptom på adhd, men det finns idag inget botemedel mot sjukdomen . Med behandling , kan de flesta personer med adhd lyckas i skolan och ha ett produktivt liv. Forskare utvecklar ständigt mer effektiva behandlingar och interventioner och med hjälp av nya verktyg som t.ex. hjärnröntgen kommer vi i framtiden bättre förstå adhd och hitta mer effektiva sätt att behandla och förebygga det.


Vilka är symptomen på adhd hos barn?

Ouppmärksamhet , hyperaktivitet och impulsivitet är svårigheter som återfinns hos barn med adhd. Det är normalt för alla barn att vara ouppmärksamma , hyperaktiva , eller impulsiva ibland, men för barn med adhd, 'r dessa beteenden svårare och inträffar oftare. För att få diagnos ,måste ett barn ha symtom mer än sex månader och i större utsträckning än andra barn i samma ålder.

Barn som har symtom på ouppmärksamhet kan:

 • Vara lätt distraherade , missa detaljer , glömma saker ,och ofta byta från en aktivitet till en annan
 • Ha svårt att fokusera på en sak
 • Bli uttråkad med en uppgift efter bara några minuter , om de inte gör något roligt
 • Ha svårt att fokusera uppmärksamheten på att organisera och slutföra en uppgift eller lära sig något nytt
 • Ha problem med att slutföra läxor, och tappar ofta saker (t.ex. pennor , leksaker , inlämningsuppgifter ) som behövs för att utföra uppgifter eller aktiviteter

 • Verkar inte lyssna på tilltal
 • Dagdrömmer, blir lätt förvirrade , och rör sig långsamt
 • Ha svårt att så snabbt och korrekt som andra bearbeta information
 • Kämpar för att följa instruktioner

Barn som har symtom på hyperaktivitet kan:

 • Ha svårt att klara av att sitta still
 • Prata oavbrutet
 • Springa runt, röra eller leka med vad som helst och allt i sikte
 • Ha svårt att sitta still under middagen, skola, och sagostund
 • Vara i ständig rörelse
 • Ha svårt att göra lugna uppgifter eller aktiviteter.

Barn som har symtom på impulsivitet kan:

 • Vara väldigt otåliga
 • Slänga ur sig olämpliga kommentarer , visa sina känslor utan återhållsamhet , och agera utan hänsyn till konsekvenser
 • Ha svårt att vänta på saker de vill ha eller vänta på sin tur i spel
 • Ofta avbryta konversationer eller andras aktiviteter.

adhd kan misstas för andra problem

Föräldrar och lärare kan missa det faktum att barn med symtom på ouppmärksamhet har adhd, eftersom de ofta är tysta och mindre benägna att agera ut. De kan sitta tyst, och verka som de förstår, men de är ofta inte uppmärksamma på vad de gör. De kan klara sig bra med andra barn , medan barn som har fler symtom på hyperaktivitet och impulsivitet tenderar att ha sociala problem. Men barn med den ouppmärksamma typen av adhd är inte de enda vars sjukdom kan missas. Till exempel kan vuxna tro att barn med hyperaktiva och impulsiva symptom bara är dåligt uppfostrade.


Vad orsakar adhd?

Forskarna är inte säkra på vad som orsakar adhd, även om många studier tyder på att gener spelar en stor roll . Liksom många andra sjukdomar beror adhd troligen på en kombination av faktorer . Förutom genetik, tittar forskare på möjliga miljöfaktorer, och studerar hur hjärnskador, näring och den sociala miljön kan bidra till adhd.

Gener

Ärvt från våra föräldrar är generna "ritningarna" för vem vi är . Resultat från flera internationella studier av tvillingar visar att adhd har en ärftligt komponent.

En studie av barn med adhd fann att de som bär en viss version av en viss gen har tunnare hjärnvävnader i de områden i hjärnan som har en koppling till uppmärksamhet. Denna forskning visade att skillnaden inte var permanent , och att när barn med denna gen växte upp , utvecklades deras hjärna till att ha en normal nivå av tjocklek. Deras adhd-symtom förbättrades också.

Forskarna studerar också genetiska variationer som kan eller inte kan gå i arv , till exempel dubletter eller skador i ett segment av DNA . Dessa så kallade " copy number variations" ( CNVs ) kan innehålla många gener . Vissa CNVs förekommer oftare hos personer med adhd än i opåverkade människor , vilket tyder på en möjlig roll i utvecklingen av svårigheterna.

Miljöfaktorer

Studier tyder på en möjlig koppling mellan rökning och alkoholanvändning under graviditeten och adhd hos barn. Barn som utsätts för höga halter av bly, som ibland finns i armatur eller i färg i gamla byggnader har också en förhöjd risk att utveckla adhd.

Hjärnskador

Barn som har drabbats av en hjärnskada kan visa vissa beteenden som liknar adhd. Däremot har endast en liten andel av barn med adhd drabbats av en traumatisk hjärnskada.

Socker

Tanken att socker orsakar adhd eller gör symptomen värre är vanlig , men forskningen stöder inte denna teroi. Forskarer gav barn livsmedel som innehåller antingen socker eller en sockerersättning. Barnen som fått socker visade inte annorlunda beteende eller inlärningsförmåga än de som fått sockerersättning.

I en annan studie fick barn som ansågs sockerkänsliga av sina mödrar sockerersättningen aspartam. Alla barn fick aspartam, men man sade till hälften av mödrarna att deras barn fick socker, och den andra hälften fick veta att deras barn fick aspartam . De mammor som trodde att deras barn hade fått socker betygsatte dem som mer hyperaktiva än de andra barnen och var mer kritiska till deras beteende, jämfört med mammor som trodde att deras barn fick aspartame.

Livsmedelstillsatser

Det finns idag ingen forskning som visar att konstgjorda färgämnen i mat orsakar adhd. Dock kan ett litet antal barn med adhd vara känsliga för livsmedelsfärger, konstgjorda smakämnen, konserveringsmedel eller andra livsmedelstillsatser . De kan uppleva färre adhd-symtom på en diet utan tillsatser, men dessa dieter är ofta svåra att bibehålla.

Hur diagnosticeras adhd?

Barn mognar i olika takt och har olika personligheter , temperament och energi . De flesta barn blir distraherad, agerar impulsivt, och kämpar för att koncentrera sig stundtals. Ibland kan dessa normala omständigheter förväxlas med adhd . adhd- symptom uppträder vanligtvis tidigt i livet , ofta i åldrarna 3 till 6 , och eftersom symptomen varierar från person till person, kan sjukdomen vara svår att diagnostisera . Föräldrarna kan först märker att deras barn tappar intresset för saker tidigare än andra barn, eller verkar hela tiden vara ofokuserat eller okontrollerbart. Ofta märker lärare symptomen först, när ett barn har svårt att följa regler , eller ofta " försvinner iväg " i klassrummet eller på lekplatsen.

Inget enskilt test kan diagnostisera ett barn med adhd . I stället måste en legitimerad sjukvårdspersonal samla information om barnet och hans eller hennes beteende och miljö. En familj kan vilja prata med barnets barnläkare. Vissa barnläkare kan bedöma barnet själv , men många kommer att hänvisa familjen till en legitimerad psykolog eller barnpsykiater med erfarenhet av adhd. Barnpsykiatern eller psykologen kommer först att försöka att utesluta andra möjliga orsaker för barnens symptom. Till exempel kan vissa situationer , händelser eller hälsotillstånd orsaka tillfälliga beteenden i ett barn som liknar adhd. Barn som varit med om traumatiska upplevelselser kan ofta ha symptom som kan misstas för adhd.

Tillsammans kommer barnpsykiatern samt psykologen avgöra om barnet:

 • Upplever oupptäckta anfall som kan associeras med andra sjukdomstillstånd
 • Har en infektioner i mellanörat som orsakar hörselproblem
 • Har några oupptäckta hörsel eller synproblem
 • Har några medicinska problem som påverkar tänkande och beteende
 • Har några inlärningssvårigheter
 • Har ångest eller depression eller andra psykiska problem som kan orsaka adhd -liknande symptom
 • Har påverkats av en betydande och plötslig förändring , såsom att en familjemedlem plötlsigt gått bort, en skilsmässa , eller en förälders arbetslöshet.

En specialist kommer också att kontrollera skolan och barnens journaler efter ledtrådar, för att se om barnets hem-eller skolmiljö verkar ovanligt stressig eller kaotisk, samt samla in information från barnets föräldrar och lärare . Tränare, barnvakter och andra vuxna som känner barnet väl kan också konsulteras.

Specialisten kommer också att fråga:

 • Är beteendeproblem stora, och påverkar de alla aspekter av barnets liv?
 • Händer det oftare hos detta barn jämfört med barnets jämnåriga ?
 • Är beteendena et kontinuerligt problem eller ett svar på en tillfällig situation?
 • Har beteendena förekommit på flera platser eller bara på ett ställe, till exempel på lekplatsen , i klassrummet eller hemma?

Specialisten lägger mycket uppmärksamhet på att observera barnets beteende i olika situationer . Vissa situationer är mycket strukturerad , vissa har mindre struktur. Andra kräver att barnet bibehåller sin uppmärksamhet. De flesta barn med adhd är bättre på att kontrollera sina beteenden i situationer där de får individuell uppmärksamhet och när de är fria att fokusera på roliga aktiviteter. Dessa typer av situationer är mindre viktiga i bedömningen. Ett barn kan också utvärderas för att se hur han eller hon agerar i sociala situationer, och kan få tester som mäter intellektuell förmåga och akademiska prestationer för att se om han eller hon har en utvecklingsstörning.

Slutligen, efter att all denna information är insamlad görs en bedömning, och om barnet uppfyller kriterierna för adhd , kommer han eller hon att diagnostiseras med sjukdomen.


Behandling av adhd hos barn

Behandlingar för adhd syftar till att minska symptomen och förbättra funktionsförmågan. Behandlingar inkluderar medicinering , olika typer av psykoterapi , utbildning eller en kombination av behandlingar.

Mediciner

Stimulantia som metylfenidat och amfetamin är den vanligaste typen av medicin som används för behandling av adhd.

Även om det kan tyckas bakvända att behandla hyperaktivitet med ett stimulerande , har det visat sig att dessa mediciner faktiskt aktiverar hjärnans kretsar som stöder uppmärksamhet och fokusering, vilket minskar hyperaktivitet. För många barn hjälper adhd mediciner genom att minska hyperaktivitet och impulsivitet och förbättra förmågan att fokusera , arbeta och ta in kunskap i skolan. Mediciner kan också förbättra fysisk koordination.

Men medicin fungerar inte för alla barn. Det som fungerar för ett barn kanske inte fungerar för ett annat barn. Ett barn kan ha biverkningar av en viss medicin, medan ett annat barn kanske inte får det. Ibland måste flera olika läkemedel eller doseringar prövas innan du hittar en medicin och en dos som fungerar för ett visst barn. Varje barn som tar läkemedel måste också övervakas noggrant och försiktigt av vårdgivare och läkare.

Stimulerande läkemedel finns i olika former, såsom ett piller , kapsel , flytande eller ett plåster. Vissa läkemedel kommer också i kortverkande och långverkande former. Den aktiva ingrediensen är den samma, men den frigörs på olika sätt i kroppen. Långverkande former tillåter ofta ett barn att ta medicinen en gång om dagen innan skolan så att han eller hon inte behöver göra en daglig tur till skolsköterskan för en ny dos. Föräldrar och läkare ska tillsammans bestämma vilken medicin som är bäst för barnet och om barnet behöver medicin endast för skoltid eller för kvällar och helger också.

Vilka är biverkningarna av stimulerande läkemedel ?

De vanligaste rapporterade biverkningarna är minskad aptit , sömnproblem , ångest och irritabilitet . Vissa barn rapporterar också att de får ont i magen eller huvudvärk. De flesta biverkningarna är lindriga och försvinner med tiden , eller om doseringsnivån sänks.

 • Minskad aptit. Se till att ditt barn äter hälsosamma måltider . Om denna biverkning inte går bort ,prata med ditt barns läkare. Prata också med läkare om du har frågor om ditt barns tillväxt eller viktökning medan han eller hon tar denna medicin.
 • Sömnproblem. Om ett barn inte kan somna, kan läkaren ordinera en lägre dos av medicinen eller en kortverkande form. Läkaren kan också föreslå att ge medicinen tidigare på dagen, eller stoppa eftermiddags eller kvällsdosen. En liknande rutin som inkluderar avkopplande element som varm mjölk, mjuk musik, eller lugna aktiviteter i svagt ljus, kan också kan hjälpa till.
 • Mindre vanliga biverkningar. Några barn utvecklar plötsliga, repetitiva rörelser eller ljud som kallas tics. Byte av medicin dos kan göra att tics försvinner. Vissa barn kan också få en personlighetsförändring,med flacka affekter. Prata med ditt barns läkare om du ser någon av dessa biverkningar.

Är stimulerande läkemedel säkra?

Under medicinsk övervakning ,får stimulerande läkemedel anses vara säkra . Stimulantia gör inte att barn med adhd känner sig höga, även om vissa barn dkänner sig något annorlunda

Förskolebarn är mer känsliga för biverkningar av metylfenidat , och vissa kan uppleva lägre än genomsnittlig tillväxt . Mycket små barn bör övervakas noga under behandling med adhd medicin

FDA varnar om eventuella sällsynta biverkningar

Under 2007 krävde FDA att alla tillverkare av adhd mediciner utveckla medicineringsinformation som innehåller information om de risker som är förknippade med medicinerna . Guiderna måste varna patienterna att mediciner kan leda till eventuella kardiovaskulära ( hjärta och blod ) eller psykiska problem . Organet genomförde denna försiktighetsåtgärd när en översyn av data antydde att adhd- patienter med existerande hjärtproblem hade en något högre risk för stroke, hjärtinfarkt , och / eller plötslig död när de tar mediciner . Nyligen publicerade studier har dock inte funnit belägg för att stimulantia för att behandla adhd ökar risken för hjärt- och kärlproblem.

FDA översyn fann också en liten ökad risk , ungefär 1 av 1000 , för läkemedelsrelaterade psykiska problem, till exempel att höra röster , ha hallucinationer , bli misstänksam utan anledning , eller bli manisk ( en alltför hög stämning ) , även hos patienter utan en historia av psykiska problem . FDA rekommenderar att varje behandlingsplan för adhd inkluderar en initial sjukdomshistoria , inklusive familjehistoria och undersökning av befintliga hjärt- och psykiska problem.

En adhd medicinering, den icke-stimulerande atomoxetin ( Strattera ) , bär en annan varning. Studier visar att barn och tonåringar som tar atomoxetin är mer benägna att ha självmordstankar än barn och ungdomar med adhd som inte tar medcin. Om ditt barn tar atomoxetin , titta på hans eller hennes beteende noga . Ett barn kan utveckla allvarliga symtom plötsligt, så det är viktigt att vara uppmärksam på ditt barns beteende varje dag. Fråga andra människor som tillbringar mycket tid med ditt barn att berätta för dig om de märker förändringar i ditt barns beteende. Ring läkare omedelbart om ditt barn visar något ovanligt beteende . Medan du tar atomoxetin bör ditt barn träffa en läkare ofta , särskilt i början av behandlingen , och vara säker på att ditt barn håller alla möten med sin läkare.

Kan mediciner bota adhd?

Mediciner botar inte adhd. Snarare kan de hjälpa till att ha mindre svårigheter med vissa symptom medan de tas. Mediciner kan hjälpa ett barn att uppmärksamma och ta till sig skolarbete. Det är däremot inte klarlagt om mediciner förbättrar barns förmåga till inlärning. Beteendeterapi, rådgivning och praktiskt stöd är andra resurser som kan hjälpa barn med adhd och deras familjer för att bättre klara av vardagliga problem.

Psykoterapi

Olika typer av psykoterapi används för adhd. Beteendeterapi syftar till att hjälpa ett barn att ändra sitt beteende . Det kan handla om praktiskt stöd ,till exempel hjälp med att organisera sina uppgifter eller slutföra skolarbete ,eller arbeta igenom känslomässigt svåra händelser. Beteendeterapi lär också ett barn hur man kan övervaka sitt eget beteende. Att lära sig att ge sig själv beröm eller belöningar för att agera på ett önskat sätt, t.ex. kontrollera ilska eller tänka innan de agerar, är ett annat mål för beteendeterapi. Föräldrar och lärare kan också ge positiv eller negativ feedback för vissa beteenden. Dessutom kan klara regler , listor och andra strukturerade rutiner hjälpa ett barn kontrollera sitt beteende.

Terapeuter kan också lära barn sociala färdigheter , till exempel hur man ska vänta på sin tur , dela på leksaker med andr barn , be om hjälp , eller hanter att bli retad. Att lära sig att läsa ansiktsuttryck och tonfall i andra, och hur man ska reagera på lämpligt sätt kan också vara en del av utbildningen i sociala färdigheter.

Hur kan föräldrar hjälpa till?

Barn med adhd behöver vägledning och förståelse från sina föräldrar och lärare för att nå sin fulla potential och att lyckas i skolan. Innan ett barn diagnostiseras ,kan frustration, skuld och vrede ha byggt upp inom en familj. Föräldrar och barn kan behöva särskild hjälp för att övervinna negativa känslor. Psykisk vårdpersonal kan utbilda föräldrar om adhd och hur det påverkar en familj. De kommer också att hjälpa barnet och hans eller hennes föräldrar utveckla nya färdigheter, attityder och sätt att förhålla sig till varandra.

Utbildning i föräldraskap hjälper föräldrar lära sig att använda ett system av belöningar och konsekvenser för att förändra ett barns beteende. Föräldrar får lära sig att ge omedelbar och positiv feedback för beteenden som de vill uppmuntra, och ignorera eller omdirigera beteenden de vill avskräcka. I vissa fall kan användningen av " time -outs " användas när barnets beteende blir okontrollerbart. I en time-out , är barnet borta från upprörande situationen och sitter ensam en kort stund för att lugna ner sig.

Föräldrar uppmuntras också att dela en trevlig eller avkopplande aktivitet med barnet, att lägga märke till och uppmärksamma vad barnet gör bra , och att berömma barnets styrkor och förmågor. Föräldrar kan också lära sig att strukturera situationer på ett mer positivt sätt . Till exempel, kan de begränsa antalet lekkamrater till en eller två, så att deras barn inte blir överstimulerade. Eller, om barnet har svårt att slutföra uppgifter, kan föräldrar hjälpa sina barn dela upp stora uppgifter i mindre mer hanterbara steg. Dessutom kan föräldrarna dra nytta av att lära sig stress-coping tekniker för att öka sin egen förmåga att hantera frustration, så att de kan reagera lugnt på sitt barns beteenden.

Ibland kan hela familjen behöver terapi . Terapeuter kan hjälpa familjen att hitta bättre sätt att hantera störande beteenden och uppmuntra beteendeförändringar. Slutligen kan stödgrupper hjälpa föräldrar och familjer få kontakt med andra som har liknande problem och bekymmer. Grupper träffas oftast regelbundet för att dela frustrationer och framgångar, för att utbyta information om rekommenderade specialister och strategier, samt att prata med experter.

Tips för att hjälpa barn att hålla ordning och följa anvisningar

Schema. Håll samma rutin varje dag , från väckningstiden till läggdags . Inkludera tid för läxor , utelek , och inomhusaktiviteter. Ha schemat på kylskåpet eller på en anslagstavla i köket . Skriv ändringar på schemat så långt i förväg som möjligt.

Organisera vardagsföremål. Ha en plats för allt , och håll allt på sin plats . Detta inkluderar kläder ,ryggsäckar, och leksaker.

Använd mappar. Använd mappar för skolmaterial. Förklara för ditt barn om vikten av att skriva ner uppgifter och ta hem böckernas som behövs för att göra läxor.

Var tydlig och konsekvent. Barn med adhd behöver konsekventa regler som de kan förstå och följa.

Ge beröm eller belöningar när regler följs. Barn med adhd får ofta och förväntar sig kritik. Leta efter bra beteenden, och beröm och förstärk dessa.

Vilka andra svårigheter kan finnas hos barn med adhd?

En del barn med adhd har också andra sjukdomar eller tillstånd . Till exempel , kan de ha en eller flera av följande:

 • En utvecklingsstörning. Ett barn i förskola med en utvecklingsstörning kan ha svårt att förstå vissa ljud eller ord, eller ha problem att uttrycka sig själv i ord . Ett barn i skolåldern får kämpa med läsning ,stavning, skrivning och matematik.
 • Trotssyndrom. Barn med detta tillstånd , där ett barn är alltför envist och upprorisk , argumenterar ofta med vuxna och vägrar att lyda regler.
 • Uppförandestörning. Detta tillstånd diagnosticerar när barn ljuger , stjäl , slåss eller mobbar andra. Han eller hon kan förstöra egendom , bryta sig in i hem, eller bära eller använda vapen. Dessa barn eller tonåringar löper också en högre risk att använda illegala substanser. Barn med uppförandestörning löper risk att hamna i problem i skolan eller med polisen.
 • Ångest och depression. Att behandla adhd kan hjälpa till att minska ångest eller vissa former av depression.
 • Bipolär sjukdom. Vissa barn med adhd kan också ha detta tillstånd där extrema humörsvängningar går från mani ( en extremt hög förhöjd sinnesstämning ) till depression i korta perioder.
 • Tourettes syndrom. Mycket få barn har denna störning, men bland dem som gör det , har många också adhd . Personer med Tourettes syndrom har nervösa tics, som kan vara uppenbara som repetitiva, ofrivilliga rörelser, såsom ögonblinkningar, ansiktsryckningar, eller grimaser, och / eller som läten , såsom hals - läten , frustande, skällande eller att skrika ut olämpliga ord. Dessa beteenden kan kontrolleras med medicinering eller beteendemässiga interventioner.

Adhd kan också samexistera med sömnstörningar , sängvätning , missbruk eller andra störningar eller sjukdomar.

Att uppmärksamma adhd-symptom och att söka hjälp tidigt kommer att leda till bättre resultat för både drabbade barn och deras familjer.

Adhd i skolan

Om du tror att ditt barn har adhd , eller en lärare väcker oro , kanske du kan begära att skolan gör en utvärdering för att avgöra om han eller hon är berättigad till specialundervisning.

Börja med att tala med ditt barns lärare , skolkurator , eller skolans studentstödslag , om att påbörja en utvärdering. Alla barn har rätt till att få extra stöd i skolan för att klara av sin skolgång.

När ditt barn har utvärderats , har han eller hon flera alternativ , beroende på de specifika behoven . Om specialundervisning behövs och ditt barn är stödberättigat kan skolan utvecklan ett " individualiserad utbildningsprogram " speciellt för ditt barn

Alla barn har rätt till stöd i utbildningen, oavsett diagnos. Så skolan kan inte neka ditt barn det stöd han eller hon behöver oavsett om ditt barn inte uppfyller kriterierna för en adhd diagnos.

Övergångar kan vara svårt . Varje läsår har barnet nya lärare och nya skolarbete , en förändring som kan vara särskilt svårt för ett barn med adhd som behöver rutiner och struktur . Överväg att berätta för lärarna att ditt barn har adhd , när han eller hon börjar skolan eller flyttar till en ny klass . Ytterligare stöd kommer då kunna finnas för att hjälpa ditt barn hantera övergången.

Tonåringar med adhd

De flesta barn med adhd fortsätter att ha symptom när de kommer in tonåren . Vissa barn får inte diagnosen adhd förrän de når tonåren . Detta är vanligare bland barn med övervägande ouppmärksamhetssymptom eftersom de inte nödvändigtvis är störande hemma eller i skolan . Hos dessa barn , blir sjukdomen mer framträdande när de akademiska kraven ökar och barnet behöver ta mer eget ansvar. Tonåren är utmanande för alla barn. Men för tonåringar med adhd , kan dessa år vara särskilt svåra .

Även om hyperaktivitet tenderar att minska när ett barn blir äldre , kan tonåringar som fortsätter att vara hyperaktiva känna sig rastlösa och försöka göra för många saker på en gång. De kan välja uppgifter eller aktiviteter som har en enkla och belönande, snarare än uppgifter som tar mer ansträngning , men ger större, fördröjda belöningar. Tonåringar med huvudsakligen uppmärksamhetsunderskott kämpar med skolan och andra aktiviteter där de förväntas vara mer självständiga.

Tonåringar blir också mer ansvariga för sina egna beslut gällande vård. När ett barn med adhd är ungt , är föräldrar mer benägna att vara ansvariga för att se till att deras barn fortsätter att få behandling . Men när barnet når tonåren, har föräldrar mindre kontroll, och de med adhd kan ha svårt att klara av att själva ansvara för sin behandling.

För att hjälpa dem hålla sig friska behövs struktur och tonåringar med adhd bör ha regler som är tydliga och lätta att förstå . Att hjälpa dem att hålla sig fokuserad och organiserad hjälper - till exempel genom ett diagram med hushållssysslor och ansvar med möjligheter att bocka av färdiga uppgifter.

Tonåringar med eller utan adhd vill vara oberoende och prova nya saker, och ibland kommer de att bryta regler. Om din tonåring bryter regler , bör ditt svar vara så lugn och sakligt som möjligt . Straff ska sällan användas. Tonåringar med adhd har ofta svårt att kontrollera sin impulsivitet och temperament kan vara häftigt. Ibland kan en kort timeout vara lugnande.

Adhd hos vuxna

Vissa barn med adhd fortsätter att ha svårighet som vuxna . Och många vuxna som har sjukdomen vet inte om det. De kanske känner att det är omöjligt att bli organiserad, klara av att ha kvar ett jobb, eller komma ihåg avtalade möten. Dagliga uppgifter som att stiga upp på morgonen, förbereda sig för att lämna huset för arbete, komma till jobbet i tid, och att vara produktiv på jobbet kan vara särskilt utmanande för vuxna med adhd.

Vuxna med adhd kan ofta ha en historia av misslyckande i skolan, problem på jobbet, eller svåra eller misslyckade relationer. Likt tonåringar, kan vuxna med adhd verka rastlösa och kan försöka göra flera saker på en gång, de flesta av dem utan framgång. De tenderar också att föredra snabba lösningar, snarare än att ta de steg som krävs för att uppnå större belöningar.

Hur diagnosticeras adhd hos vuxna?

Som barn , bör vuxna som misstänker att de har adhd utvärderas av en legitimerad psykolog . Men den professionella kan behöva överväga ett bredare spektrum av symptom vid bedömningen av vuxna för adhd eftersom deras symtom tenderar att vara mer varierade och kanske inte har lika entydiga symptom som barn med adhd.

För Att få diagnosen, måste en vuxen ha adhd-symtom som började i barndomen och som fortsatt är ett problem. Vårdpersonal använder vissa skattningsskalor för att avgöra om en vuxen uppfyller de diagnostiska kriterierna för adhd . Psykologer kommer också att titta på personens historia och barndomsbeteenden och skolerfarenheter , och kommer att intervjua personens partner, föräldrar, nära vänner och andra medarbetare. Personen kommer också att genomgå en fysisk undersökning och olika psykologiska tester.

För vissa vuxna ,kan en adhd diagnos ge en känsla av lättnad. Vuxna som har haft sjukdomen sedan barndomen , men som inte har diagnostiserats , kan ha utvecklat negativa känslor om sig själva under åren. Att få en diagnos ger dem möjligheten att förstå orsakerna till deras problem, och behandling ger dem möjlighet att ta itu med sina problem på ett effektivare sätt.

Hur behandlas adhd hos vuxna?

Ungefär som barn med sjukdomen , kan vuxna med adhd behandlas med läkemedel , psykoterapi eller en kombination av behandlingar.

Mediciner

adhd- läkemedel, inklusive mediciner med förlängd frisättningr, föreskrivs ofta för vuxna med adhd.

Vuxen recept för stimulantia och andra läkemedel kräver särskilda överväganden . Till exempel , vuxna kräver ofta andra mediciner för fysiska problem , såsom diabetes eller högt blodtryck , eller för ångest och depression . Några av dessa läkemedel kan interagera dåligt med stimulantia . En vuxen med adhd bör diskutera eventuella medicineringsalternativ med sin läkare . Dessa och andra frågor måste beaktas när ett läkemedel förskrivs.

Utbildning och psykoterapi

En professionell kurator eller terapeut kan hjälpa en vuxen med adhd lära sig att organisera sitt liv med verktyg som kalender, listor , påminnelser , samt genom att tilldela en särskild plats för nycklar , räkningar och pappersarbete . Stora uppgifter kan delas upp i mindre, mer hanterbara steg för att fylla varje del av uppgiften med en känsla av prestation.

Psykoterapi , inklusive kognitiv beteendeterapi , kan också bidra till att förändra dålig självbild genom att undersöka de erfarenheter som producerade den. Terapeuten uppmuntrar vuxna med adhd att anpassa sig till de förändringar i livet som kommer med behandling, till exempel att tänka innan de agerar, eller motstå frestelsen att ta onödiga risker.

Internetbehandling för adhd

Nyskapande forskning visar att stöd med hjälp av smartphones och appar kan hjälpa vuxna med adhd att minska sina symptom och leva ett mer fungerande liv.

Problemen som återfinns hos individer med adhd handlar främst om svårigheter med exekutiva förmågor som planering och organisering och smartphones kan hjälpa vuxna med adhd med dessa funktioner.

Verktyg som är användbara är appar som förbättrar arbetsminne, kalender-appar med påminnelser, att-göra-listor, elektroniska anteckningsblock, appar med vitt brus, appar som ger stöd i att starta och stoppa mellan paus och koncentration vid studier eller arbete, appar för mindfulness, appar för ekonomi samt appar som förbättrar sömn.

Programmet som vi erbjuder för vuxna med adhd innehåller hjälp i att komma igång och använda alla dessa appar i din vardag och är specialanpassat för vuxna med adhd.